Sociologi

SOCIOLOGI

SOCIOLOGI


Det handler om menneskers sammenspil og interaktion.


Sociologi eller ”læren om det sociale” tager sit afsæt i studier af det sociale liv i et forsøg på at finde mønstre og sammenhænge, der belyser menneskers handlinger og motiver. Fokus kan være på interaktion og sociale processer mellem enkeltindivider, grupper, virksomheder, organisationer, samfund og store globale bevægelser.


Sociologi er samtidig en vidensøgning i social arv, social ulighed og social forandring. Sociologiens insisteren på teoretisk og metodisk sensitivitet sætter brugeren i stand til at fornemme selv meget små og (u)synlige sociale mekanismer, der udgør menneskets hverdagsliv, en organismes sociale puls og en virksomheds kundegrundlag.


Den sociologiske vidensindsamling opdeles ofte i to dele; den kvalitative og den kvantitative. Begge har hver deres styrker og svagheder. I Center for Sociologisk Analyse arbejder vi med begge grene af de sociologiske metoder – nøje valgt til undersøgelsens formål og udbytte.

KVALITATIVE METODER


Indlevelse og forståelse er vigtige ingredienser i den kvalitative tilgang - som også går under betegnelsen 'small data'.


Den kvalitative metode tager afsæt i nærhed og følsomhed over for problemstillingen. Det er en fællesbetegnelse for de videnskabelige metoder, som måler dele af den sociale verden, der ikke altid synligt kan iagttages eller måles og vejes.


Fænomener, som ikke kan kvantificeres, kræver i stedet en dybde og en aktiv vidensindsamler, der selv bliver en del af den sociale mekanisme, som undersøges. Indlevelse og forståelse er dermed vigtige ingredienser i den kvalitative tilgang, og evnen til at identificere sig med deltagerne er afgørende for resultaternes kvalitet.


I Center for Sociologisk Analyse har vi en særlig tilgang til anvendelsen af den kvalitative metode, da vi ofte forsøger at benytte den i undersøgelser, der kræver en større mængde deltagere, end man normalt tiltænker de kvalitative metoder. Vi er i stand til at løfte et stort antal interviews ad gangen, og har kapacitet til, at interviewene bliver gennemført af sociologer. Med et stort antal respondenter forbedrer vi de svagheder, der naturligt er tilknyttet kvalitative interviews, ved at forbedre repræsentativiteten. Tilhørende metoder kan være:

 • Personinterview
 • Fokusgruppeinterview
 • Passiv observation
 • Deltagende observation
 • Tekstanalyse
 • Diskursanalyse
 • Billedanalyse

KVANTITATIVE METODER


Når vi ønsker overblik og bredde i data.


Den kvantitative metode egner sig til en problemstilling, der kræver en klar målbarhed og et fokus på oplysninger, som skal måles og kvantificeres. Den bruges ofte, når der er tale om undersøgelser med en stor deltagerliste og hvis resultater oftest skal præsenteres numerisk. Det er et ”blik udefra”, hvor vidensindsamleren typisk ikke selv påvirker undersøgelsesfeltet.


I Center for Sociologisk Analyse har vi specialiseret os i at lave kvantitativ analyse på forskningsniveau. Der er en tendens i tiden til, at kvantitative undersøgelser bliver ”spyttet” ud af vidensindsamlingsmaskinen. Det betyder, at afrapporteringen ofte bliver overfladisk i et forsøg på at lave billige vidensindsamlinger. Center for Sociologisk Analyse ønsker at bryde denne tendens og bidrage med viden, der baserer sig på et højt statistisk niveau, men på samme tid er håndterbart og let at implementere i hverdagen. Tilhørende metoder kan være:

 • Online spørgeskema
 • Postalt spørgeskema
 • Registeranalyse
 • Videndeling og opbygning af læringsmiljøer
 • Udvikling og forankring af virksomhedskultur
 • Evaluering

KONTAKT OS

Nytorv 3

9000 Aalborg

Tel: 77 340 445

PROFIL

Center for Sociologisk Analyse blev stiftet i 2008 som et analysebureau, der arbejder med evalueringer og analyser for offentlige og private virksomheder. 

© Copyright 2019. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.